MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

Instruktioner

Nedan följer instruktioner och uppgifter för båda dagarna. Förberedelseuppgifter hittar du här.

Teknik-drop-in

Du behöver:

  • En dator eller surfplatta med fungerande webbkamera

  • Headset med mikrofon och hörlurar

Gör följande:

 1. Anslut till Teams-mötet (länk i mail med inbjudan)

 2. Döp om dig till: Förnamn Efternamn (namn på bibliotek)

 3. Testa din mikrofon och videokamera.

 4. Skriv "Hej!" i chatten.

 5. Be om hjälp vid behov, i chatten eller på telefon: Marika Alneng, 0735-127291

 6. Utför uppgift 0. Frågeställningar & utmaningar nedan.

MötesRegler

Normer:

 • Stäng av mikrofonen under presentationer

 • Sätt på mikrofonen under diskussioner

 • Ha kamera på.

 • Arbeta inte med annat på datorn samtidigt

 • Undvik spontanraster

 • Ställ frågor i chatten

Innehåll

Dag 1, 27/9, Teams:

 • 08.45: Teknik-drop-in

 • 09.00: MIK-workshop

 • 10.00-12.00: Egen MIK-aktivitet (grupparbete)

Dag 2, 18/10, Furusalen i Silvanum:

 • 09.00: Intro, recap & presentation av inspiratörer.

 • 09.30: Egen MIK-aktivitet (grupparbete)

 • 12.00: Lunch

 • 13.00: Egen MIK-aktivitet (grupparbete)

 • 14.30: Presentation av aktiviteter

 • 15.30-16.00: Slutdiskussion och avrundning

0. Frågeställningar & utmaningar

Padlet:

 • Öppna Padlet-brädet Frågeställningar & utmaningar

 • Skapa ett kort för din förberedda frågeställning/utmaning.
  Lyft andras kort: Reagera med ett hjärta ❤️ på kort du önskar lyfta.


1. kunskaper, färdigheter, resurser & relationer

09.20-09.50

Presentationsrunda:

 • Presentera kort dig själv.

 • Berätta vad du arbetar med.

 • Presentera din förberedda frågeställning/utmaning.

Diskutera, i relation till ert tema: i ett ständigt föränderligt digitalt samhälle där "13 är det nya 16": vilka kunskaper, färdigheter och relationer behöver barn och unga som grund för en trygg digital personlig utveckling?

 • Tänk brett, men ha gärna er kommande MIK-aktivitet i åtanke.

Att tänka på!

Fokusera på behoven
I denna övning fokuserar vi inte på lösningarna (det kommer senare).
Syftet är att skapa en gemensam bild av utmaningarna och behoven.

Ingen stress
Diskussioner kring dessa frågor kommer att återkomma under hela evenemanget!

Olika personer = olika ingångar
Denna introduktion går även ut på att lära känna varandra
och respektive persons ingång till MIK-jam.


2. Planera en egen MIK-aktivitet*, Dag 1

*aktivitet: aktivitet, tjänst, digitalt verktyg, fysisk mötesplats, etc.

10.00-10.50

Utifrån era diskussioner i föregående uppgift, formulera ett mål och känsla för er aktivitet.

Padlet:

 1. Öppna er grupps egna Padletbräde nedan.
  Behåll brädet öppet under resten av dagen.

 2. Målgrupp: Definiera tillsammans en eller flera (huvudsakliga) målgrupper ni riktar er till. Skapa ett Padletkort för varje målgrupp.
  Kolumn: Målgrupp. (ca 10 minuter)

 3. Mål: Formulera tillsammans ett eller flera mål för er aktivitet. Skapa ett Padletkort för varje mål.
  Kolumn: Aktivitetens mål. (ca 10 minuter)

 4. Känsla: Varje gruppmedlem lägger in 2 bilder som representerar den känsla hen vill förmedla med aktiviteten.
  Kolumn: Aktivitetens känsla i bilder. (ca 5 minuter)
  Tips: använd Padlet-kortens inbyggda bildsökfunktion!

 5. Varje gruppmedlem presenterar sina bilder.
  (ca 1 minut/person)

 6. Diskutera gemensamt vad ni vill förmedla och uppnå med aktiviteten:
  (ca 15 minuter)

  • sortera ev. känslobilderna i önskad ordning

  • revidera ev. aktivitetens mål.

Att tänka på!

Fokusera på målet
Fokusera på vad ni vill uppnå. Först i nästa uppgift är fokus på vad ni ska göra.

11.00-11.45

Utifrån ert definierade mål och känsla, diskutera och besluta kring vilken typ av lösning ni vill erbjuda målgruppen.

Tänk stort, börja smått: Ni har begränsat med tid. Våga ha visioner men tänk inte att er aktivitet ska lösa allt. Se er lösning som ett positivt bidrag som tillsammans med andra lösningar angriper utmaningarna.

Er lösning kan förslagsvis vara något (eller en kombination) av följande:

 • Aktivitet: En strukturerad aktivitet, på biblioteket eller annan plats.

 • Fysisk mötesplats: En öppen plattform för målgruppen att mötas och arbeta tillsammans.

 • Tjänst/verktyg: En digital eller analog tjänst eller verktyg riktad till målgruppen.

 • Någonting helt annat: En utställning, improvisationsteater, vad-som-helst, ...

Padlet: Börja brainstorma & skissa på er lösning genom att definiera dess olika delar. Skapa ett kort för respektive del/moment.
Kolumn: Innehåll / Upplägg.

  • Hur skapar vi intresse och engagemang hos målgruppen?

  • Vilken information behöver användaren/deltagarna?

  • Vad konkret är det som vår lösning tillhandahåller målgruppen?

  • Vad ska användaren/deltagarna göra?

Att tänka på!

Anteckna
Ha funderingar och frågetecken antecknade och nära tillhands, t.ex. i form av Padlet-kort.
Dessa är bra att minnas till näs
ta tillfälle och bolla med er expert/inspiratör!

Planera för presentation
Innan dagen avslutas presenterar varje grupp kort (1-2 minuter) sin påbörjade lösning.
Bestäm i förväg vem i gruppen som kommer att presentera.

11.45-12.00

 • Varje grupp presenterar kort (1-2 minuter) sin tänkta aktivitet för övriga grupper.

  • Bestäm i förväg vem i gruppen som kommer att presentera.

 • Avrundning och information inför nästa MIK-jam-dag.


3. Planera en egen MIK-aktivitet, Dag 2

09.00-09.30

 • Introduktion, återblick och presentation av dagen.

 • Presentation av inspiratörer.

09.30-10.15

* Under dessa moment är inspiratören till stor del en lyssnande deltagare, för att få en inblick i ert grupparbete hittills.

 1. * Sammanfattning från dag 1 (ca 10 minuter)
  Presentera er och sammanfatta ert arbete från dag 1.

 2. * Användarfeedback (ca 2 min/person)
  Kolumn: Anteckningar från samtal med målgruppen.

Varje gruppmedlem presenterar sina tankar/insikter från sin diskussion med målgruppen:

  • Hur upplevs er aktivitet? Vilka möjligheter & utmaningar ser målgruppen?

  • Hur kan er aktivitet vidareutvecklas för att ännu bättre möta målgruppens behov?

 1. Iterera er idé
  Kolumn: Innehåll / Upplägg. (ca 30 minuter)

Utifrån återkopplingen från målgruppen, iterera er aktivitet så att den matchar målgruppens behov. Det kan innebära att ni t.ex:

 • Skrotar vissa idéer.

 • Förfinar vissa idéer.

 • Utvecklar helt nya idéer.

Tips #1! Använd er Padlet! Se till att ni arbetar mot det mål som ni har bestämt.

Tips #2! Använd gärna scenarion och personas* för att hjälpa beskriva er idé. Skapa nya Padlet-kolumner om ni behöver!

* Scenario: I vilken situation är er idé tänkt att användas och av vem?

* Persona: En persona är en fiktiv karaktär som representerar den tänkta målgruppen.

T.ex. "Ida 16 år åker buss till skolan varje morgon. Ibland pratar hon med sina kompisar under resan, och andra dagar gillar hon att kolla sociala medier. Ida använder vår app ~20 minuter av bussresan 2 ggr i veckan för att..."

Att tänka på!

Lyssna på målgruppen
Ifall målgruppen gillar eller ogillar någon av era idéer,
eller har presenterat egna förslag: var hörsamma!

Användaren vet inte alltid bäst
Bara för att målgruppen har uttryckt något så
måste ni inte följa det till punkt och pricka.
Analysera tillsammans och kom till gemensamma insikter.

Mönster och trender
Ser ni återkommande mönster från olika användare?
Ifall fler användare säger samma sak: ta detta i särskild beaktning.

Bolla med er inspiratör

Ämneskunskaper
Er i
nspiratör är erfaren ämneskunnig för ert tema.
Hen förväntas dock inte vara MIK-expert eller kunna svara på frågor kring teknik, innovation eller dylikt.

Nya perspektiv
Var beredda på att inspiratören och MIK-jam-ledarna kan komma att ställa granskande och svåra frågor.
Syftet är att inte att kritisera, utan att väcka kreativa tankar och utmana er att se nya perspektiv.

Bollplank
Använd er inspiratör som ett kunnigt bollplank, i syfte att vidareutveckla er lösning.
Detta är ok att såväl bredda som att smalna av er lösning - hitta rätt väg framåt tillsammans!

10.15-10.30: Fika

10.30-12.00

 • Diskutera er aktivitet med er inspiratör. Lyft frågor och funderingar samt bolla tankar och idéer.

 • Utveckla gemensamt er idé och prototyp framåt!

  • Utgå ifrån er egen kompetens och intresse.

  • Hur gestaltar ni bäst er idé? Som en fysisk eller digital prototyp?

  • Använd pysselmaterial för att bygga en fysisk prototyp.

  • Ifall ni utvecklar en digital tjänst, använd gärna prototypverktyget Penpot.

Att tänka på!

Ett steg på vägen
En prototyp är inte en färdig lösning, utan ett steg på vägen.

Använd fantasin
Er prototyp behöver inte se ut som en färdig lösning.
Var kreativa och gestalta
konceptet eller det som ni anser är kärnan i er idé, det kan vara t.ex:
rummet som aktiviteten utspelar sig i, hur deltagarna rör sig, ett visuellt gränssnitt, m.m.

13.00-14.00

Nu är det dags att konkretisera era planer.

Er aktivitet ska:

 • Ha en tydlig start: er idé ska ta naturlig plats i ett sammanhang som låter användaren enkelt komma igång.

 • Ha ett tydligt slut: er idé ska leda till det mål eller känsla som ni tidigare har definierat.

 • Kunna testas: er idé ska vara tillräckligt konkret för att kunna vidareutvecklas eller (med viss detaljplanering) pilot-testas av er eller någon annan.

Att tänka på!

Tydlighet, tydlighet, tydlighet
Är det tydligt vem som ska använda er lösning, samt när, var, hur och varför?
Ja: perfekt! Nja/nej: försök att tydliggöra er aktivitets start, innehåll och slut.

Detta är sista designtimmen
Nästa timme kommer ni att förbereda er presentation,
samt presentera för övriga grupper.

14.00-14.30

Förbered presentation och diskussion av er aktivitet ~5 minuter / grupp:

 • Presentera er aktivitet för övriga grupper.

 • Moderera en diskussion kring er aktivitet:

  • Förbered ett par frågor kring er egen aktivitet till övriga grupper, för att starta diskussionen.

Under övriga gruppers presentationer: anteckna och ställ frågor samt var aktiv i efterföljande diskussion.

Att tänka på!

Hur kan aktiviteten implementeras?
Var tydlig med hur aktiviteten hör hemma i ett sammanhang.
Vad är start, innehåll och slut? Hur redo är aktiviteten att testas live?

Nyfikenhet smittar
Om du undrar över någonting är du säkert inte ensam.
Var nyfiken och ställ frågor - för din egen och andras skull!
PS. alla uppskattar konstruktiv feedback 😍

Planera för presentation
Bestäm i förväg vem i gruppen som kommer att presentera vad.
Bestäm vem som ska filma (ni lånar Martins telefon).

14.30-14.45: Fika

14.45-15.30

Presentation av grupparbete.

15.30-16.00

Slutdiskussion:

 • Hur kan idéerna förverkligas?

 • Vilka stöd finns att få?

Frågor och avrundning.