MIK-jam

Biblioteksutveckling för Agenda 2030

Resultat

Läs: Digitekets artikel om MIK-jam Agenda 2030

17 bokskåp i varje kommun - ett skåp per globalt hållbarhetsmål - designade i spillmaterial av lokala konstnärer. En kontaktyta mellan unga (som upplever att vuxenvärlden inte tar ordentligt tag i klimatfrågan) och organisationer med pågående klimatinitiativ. En Digiteket-inspirerad plattform riktad mot äldre personer för ökad digital delaktighet. En YouTube-klubb med kreativt skapande för unga med intellektuella funktionsvariationer. En Wikipedia-satsning för att lyfta lokala hållbarhetsinitiativ och engagera föreningar och befolkningen.

Dessa är exempel på lösningar som designades från grunden under detta tvådagars digitala MIK-jam arrangerat av Kungliga biblioteket, Biblioteksutveckling Sörmland och Interaktiva rum. Av 45 sökande valdes 24 deltagare ut, från Malmö i söder till Luleå i norr, för att samarbeta och tillsammans skapa nya aktiviteter, verktyg och metoder kring hur biblioteken kan arbeta med Agenda 2030. Arbetet skedde i fyra teman:

  • Design för delaktighet på internet

  • Kommunikation för en hållbar värld

  • Öppna data i en hållbar stad

  • Biblioteken i en cirkulär ekonomi.

Varje deltagare hade inför eventet intervjuat en person och förberett en frågeställning/utmaning kopplat till sitt tema. Första dagen under MIK-jam formulerade grupperna egna mål och skapade en bildvägg för den känsla de ville förmedla med sin respektive aktivitet. Idéerna utformades vidare gentemot en utvald målgrupp och varje grupp fick bolla sina tankar och idéer med en ämneskunnig inspiratör. Inför dag två hade varje deltagare presenterat och diskuterat sin grupps idéer och upplägg med målgruppen, varpå aktiviteten itererades till en slutgiltig form med en tydlig början, innehåll och slut. Slutligen diskuterades gemensamt hur man på biblioteket kan gå från idé till verklighet.

Samtliga resultat är publicerade under CC BY-SA Erkännande-DelaLika och är fria för vem (och vilket bibliotek!) som helst att använda.

Samtliga gruppresultat, i form av Padletbräden:

Arrangera ett MIK-jam

Vill ni arrangera ett digitalt eller fysiskt MIK-jam? Se startsidan för information.